Jakie zezwolenia potrzebne są do przewozu ładunków klas ADR?

Przewóz ładunków w Polsce jest regulowany przez prawo. Szczególne miejsce zajmuje specyficzny rodzaj ładunków, takich jak towary ADR. Co oznacza ten tajemniczo brzmiący skrót i jakie zezwolenia będą potrzebne do przewozu ładunków tej klasy?

ADR, czyli co?

Ładunki ADR, czyli ładunki niebezpieczne to towary, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzi, mienia i środowiska naturalnego. Jeśli będą nieprawidłowo transportowane, mogą przedostać się do środowiska naturalnego, tym samym powodując katastrofalne skutki.

Ładunki takie podlegają ścisłej klasyfikacji. To właśnie na jej podstawie możliwe staje się określenie warunków oraz sposobów jego transportu. ADR podzielono zatem na 13 klas zagrożeń: gazy, ciecze zapalne, nadtlenki organiczne oraz materiały:

Zezwolenia potrzebne do przewozu ładunków klas ADR

Zezwoleń, wymaganych do transportu ładunków klas ADR jest więcej, niż w przypadku ładunków zwykłych, a ich uzyskanie może okazać się nieco bardziej skomplikowanie. I tak, kierowca, przewożący ładunki niebezpieczne, musi mieć przy sobie list przewozowy, zawierający dokładny opis każdego z towarów niebezpiecznych, razem z jego numerem rozpoznawczym, nazwą i ilością, instrukcje pisemne na wypadek awarii oraz zaświadczenie ADR. Osoby, kontrolujące przewoźnika, sprawdzą, czy posiada on kopię umowy przewozu, zaświadczenie o przeszkoleniu i świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny.

Przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu odpadów niebezpiecznych, niezbędne okaże się także zezwolenie na wykonanie takiej operacji transportowej.

Wydaje je Główny Inspektor Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej.

Konieczność posiadania wymienionych zezwoleń nakłada artykuł 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz artykuł 5.4.1 europejskiej umowy ADR.