PROJEKT Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Tytuł projektu:

Zakup innowacyjnego systemu Necto Terminal Mobile przez firmę Morado Sp. z o.o. Sp. k. od firmy Necto S.A.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma MORADO Sp. z o.o. Sp. k. zakupi licencję na oprogramowanie Necto Merminal Mobile w zakresie modułów, które umożliwiają pełną obsługę najważniejszych czynności realizowanych na terminalu intermodalnym kontenerowym z dodatkową możliwością drukowania niezbędnych dokumentów na miejscu za pomocą drukarki mobilnej połączonej z aplikacją przez system Bluetooth.

Firma oczekuje, że w ramach projektu:

a) przyspieszy realizację usług

b) wpłynie pozytywnie na konkurencyjność firmy

c) usprawni i zautomatyzuje procesy firmowe

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba innowacji wdrożonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu

– Wzrost przychodów ze sprzedaży w skali przedsiębiorstwa

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 424 350,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 241 500,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści jedne tysięcy pięćset złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.04.2022 – 31.12.2022